tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

do you get it? you got it? ok good chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?