tìm từ bất kỳ, như là trill:

do you really read these tags? chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?