tìm từ bất kỳ, như là swoll:

do-over dad chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?