tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

does anyone ever read these chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?