tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

does not matter chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?