tìm từ bất kỳ, như là spook:

does not matter chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?