tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A dog that smells like it could be part fish.
My dog is so stinky she smells like a dogfish.
viết bởi Shitdinger 06 Tháng tám, 2008