tìm từ bất kỳ, như là thot:

doggie style. money shot chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?