tìm từ bất kỳ, như là hipster:

doggone (it) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?