tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Trying to get your dog drunk
Person 1: We should get our dog drunk!
Person 2: I think you mean dogtoxicated.
viết bởi DrunkAndDruggedPup 25 Tháng tám, 2013