tìm từ bất kỳ, như là pussy:

doing the damn thing chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?