tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Doitytoity is a cute and short guy that actually looks like a chick.
Omg you are so Doitytoity with that tshirt!
viết bởi Derpppp 25 Tháng mười một, 2013