tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
1) someone who is completely unheterosexual/gay
2) a gigantor douche twab
did you guys see that douche-clown peter today he was being a twabbin dojang
viết bởi qwobs 13 Tháng tư, 2005