tìm từ bất kỳ, như là thot:

dollar dollar make you holler chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?