tìm từ bất kỳ, như là twoosh:

dollarinaire chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?