tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Noun ~ An amount of currency, usually in cash form.
"I don't have the dollerage for that CD"
viết bởi joe_seph 18 Tháng một, 2005