tìm từ bất kỳ, như là fap:

don't want to be heard chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?