tìm từ bất kỳ, như là potate:

don't worry about chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?