tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Wanna be Harley Tech who will suck as many dicks as it takes to make it to the top. Also enjoys long rides on the bike of orange harleys
I lick yo balls like Donald K
viết bởi robert duesh sully 27 Tháng chín, 2012