tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
someone who can get bootyy!! and is alaways on donk patrol.
Christian get so much ass hes the fucin donk master!
viết bởi kewlwhip 19 Tháng mười một, 2010