tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Donkey's arse, person of low standing, an idiot
That guy is total donkbot
viết bởi Stuart Hepburn 22 Tháng tám, 2007