tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a fat cum-guzzling bitch who has absolutely no use in society
That fucking bitch ass donkeycow lisa, i hope she chokes on her fucking chicken whopper.
viết bởi j 21 Tháng tám, 2003