tìm từ bất kỳ, như là ethered:

donkey duce chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?