tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Adjective. Something that is of exceeding high quality.
Steve, try some of this afghan weed.
oh my christ, that stuff is the donkeys knob!
viết bởi vegas_malone 18 Tháng ba, 2008