tìm từ bất kỳ, như là pussy:

dont be stupid chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?