tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
1) an exclamation, exclaimed by the king of town.
2) Anything awesome
1) Doo hoo!
2) that was just doo hoo!
viết bởi I M Amonkey 29 Tháng năm, 2003