tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Scooby-doo's drug addict cousin.
Scooby-doo was visiting dooby-doo.
viết bởi shaggy 17 Tháng tư, 2003