Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:

doodle penis chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?