tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
biggest fag on earth that cannot spell and use correct sentences
doomblader is a retard
viết bởi sam 13 Tháng tư, 2005