tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
a thing whose name you cannot remember or do not know; thingummy.
I bought a dooummy as a gift for you yesterday.
viết bởi uttam maharjan 28 Tháng mười, 2010