tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Term for the late 60\'s early 70\'s. An era where drug usage was high among the average American.
Many hippies lived freely during the dope decade
viết bởi Tony Shahreza 26 Tháng tư, 2005