tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Gave her dick so good, she got addicted.
Dammmnn son, bitch is hooked, I dope dicked her tho.
viết bởi crystizzle 27 Tháng năm, 2014