tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A large black top hat, commonly made of felt. Referenced in Marilyn Manson's "Dope Hat" video
Hey, that's a nice dope hat...
viết bởi The DopeHatMan 06 Tháng chín, 2004