tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To work or figure out, to devise, solve, or contrive.
We can dope out a floor plan.
viết bởi jmadisonbiii 28 Tháng năm, 2010