tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Hella dope like daaamn.
Person A : that was hella dope like dizzamn!
Person B : yuuup, that shit is dopelicious.
viết bởi Nina Tho 28 Tháng tám, 2010