tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Something that is totally dope but just even more doper than usual!
yo those shoes are mad dopeski!
viết bởi Good_Wil 03 Tháng tư, 2014
 
2.
Hydroponically grown marijuana.
"When I get home from school, I'm going to burn some dopeski!"
viết bởi john pedachter 20 Tháng chín, 2004