tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
2.
Hydroponically grown marijuana.
"When I get home from school, I'm going to burn some dopeski!"
viết bởi john pedachter 20 Tháng chín, 2004
 
1.
Something that is totally dope but just even more doper than usual!
yo those shoes are mad dopeski!
viết bởi Good_Wil 03 Tháng tư, 2014