tìm từ bất kỳ, như là kappa:

dormatory chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?