tìm từ bất kỳ, như là wcw:

dormitory chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?