tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

double cream double sugar chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?