tìm từ bất kỳ, như là thot:

double crossed chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?