tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
when you tap a ho, then one of your boys taps it like right after.
that nigga DOUBLE DIPPIN
viết bởi t_surplus_of_mack_aka_tsurplus 08 Tháng tám, 2010