tìm từ bất kỳ, như là bye felicia:

double the meat chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?