tìm từ bất kỳ, như là yeet:

double twisting double back chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?