tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

douche cockasaurus chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?