tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
of or pertaining to douchebag-like actions
Ruining the end of a movie for someone is very douchebagian.
viết bởi douchebagologist 31 Tháng tám, 2010