tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The act of making dough (I.e. money);
Working
"Hey man what you doin today?"
"Oh you know making that dough"

"I hear ya, I'll be doughing till 5"
viết bởi mandz 13 Tháng bảy, 2014
 
2.
going, and doing it
Fred: go get the shovel
Tom: okay
Fred: god damnit Tom get the damn shovel!
Tom: im DOUGHING!
viết bởi kelseeey 25 Tháng tám, 2008