tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1. a theif, usually involved with the mob
1. That doughn should be put in jail
viết bởi The Ocean Current 29 Tháng tư, 2005