tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
To be down for something while your meditating.
Ryan: "You wanna go hang gliding after our buddha sesh today??"

Josh: "Dowmmmmmmmmmm"
viết bởi jueeeelz 14 Tháng chín, 2013