tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

down the block from brendans chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?