tìm từ bất kỳ, như là doxx:

down with troy you knaw min????? weed chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?